Ο Πρόεδρος του ΠΣΚΙΚΞΓ για τα Νηπιακά Τμήματα ξένων γλωσσών

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης σας παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με την φοίτηση νηπίων στα Κ.Ξ.Γ:

«Ο αποκλεισμός της φοίτησης νηπίων και προνηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν είναι σύμφωνος με τη διάταξη του άρθρου 63 του α.ν. 2545/1940 ούτε θεμελιώνεται αντίθετο συμπέρασμα στις διατάξεις του ν. 1566/1985.

Επιπλέον αυτού, ο αποκλεισμός στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος ενώ παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των άρθρων 4 παρ. 1 (αρχή της ισότητας) και 5 παρ. 1 (οικονομική ελευθερία) του Συντάγματος, χωρίς να υφίσταται η οποιαδήποτε νομοθετική θεμελίωση που θα ήταν το απαραίτητο προστάδιο του οποιουδήποτε περιορισμού ενός θεμελιώδους δικαιώματος.

Κατά συνέπεια, με το ισχύον σήμερα συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς, η φοίτηση νηπίων και προνηπίων σε κέντρα ξένων γλωσσών πρέπει να θεωρηθεί επιτρεπτή.

Η γνωμοδότηση, όμως, του Νομικού Συμβουλίου και η αποδοχή της από τον αρμόδιο Υπουργό που οδηγούν σε αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορούν να προσβληθούν δικαστικά καθώς δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις της διοίκησης».

Συνεχίζουμε τις ενέργειες μας για τον μη αποκλεισμό της φοίτησης νηπίων και προνηπίων σε ΚΞΓ. Θα έχετε σύντομα νεώτερα.

Πρόεδρος ΠΣΚΙΚΞΓ