ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Ψηφίστηκε η διάταξη για τις άδειες διδασκαλίας αλλά και για το πληροφοριακό σύστημα για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών που θα δημιουργηθεί στο ΥΠΠΕΘ. Πιο αναλυτικά οι δυο διατάξεις όπως διαμορφώθηκαν μετά τη διαδικασία της Ολομέλειας της Βουλής έχουν ως εξής:

{ad}

ΆΡΘΡΟ 106

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) τροποποιείται ως εξής:

«1. α) Για τον έλεγχο της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέµησης της αδήλωτης ή υποδηλωµένης εργασίας δηµιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο, µε συνεχή ενηµέρωση και σε πραγµατικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρµόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήµατος, ο τρόπος εφαρµογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρµόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστηµα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστηµα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

αα) το αναλυτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε µάθηµα και τµήµα ανά µέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

ββ) τα τµήµατα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των µαθητών ανά τάξη Γυμνασίου/Λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β και Γ τάξης Λυκείου, τα διδασκόµενα µαθήµατα και το πλήθος των εβδοµαδιαίων ωρών τους ανά τµήµα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονοµαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τµήµα /τάξη και µάθηµα) των διδασκόντων.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστηµα.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωµένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στο πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και αρχεία του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρµόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος.

στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

ζ) Η µη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίµου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΡΘΡΟ 104

Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόµου, περίπτωση 5 ως εξής:

«5. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν µετά την έκδοσή τους, ισχύουν µέχρι τις 31.12.2019, ηµεροµηνία µέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου εδαφίου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν το αργότερο µέχρι τις 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, προσκοµίζοντας την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόµενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την απόφαση της περίπτωσης 3.»