Ενημέρωτικό ΠΣΚΙΚΞΓ EUROPALSO

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν λάβει τη νέα άδεια, οφείλουν να την επικαιροποιούν, ανά διετία, με αναγγελία στον ΕΟΠΠΕΠ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Επικαιροποίησης (πατήστε εδώ)
  • Σημαντική επισήμανση: συνυποβάλλετε φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του/των κτιρίου/κτιρίων, έγγραφο που το έχετε ήδη (επί τη ευκαιρία, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού για την έγκαιρη ανανέωση του)
 • Καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €50 με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα,

αρ. λογαριασμού: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926 (για Κ.Ξ.Γ.)

 • Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών (πατήστε εδώ)
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα, ούτε έχει απολυθεί από θέση, δημόσιου υπαλλήλου (πατήστε εδώ)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ)
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου
  • Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, 2. Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα άδεια. Προσοχή, ο φάκελος υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν παρέλθει η διετία (λαμβάνεται υπόψη το έτος). Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία.

Σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Να εξετάσετε άμεσα την ημερομηνία που αναγράφεται στην τελευταία άδεια που σας έχει στείλει ο ΕΟΠΠΕΠ.
 2. Για να υπολογίσετε αν έχει παρέλθει η διετία, λαμβάνετε υπόψη:
  • την ημερομηνία που αναφέρεται στη Συνεδρίαση της επιτροπής ΕΟΠΠΕΠ (όχι αυτή που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας, κάτω από το bar code) και
  • μόνον το έτος έκδοσης της άδειας σας, και όχι το μήνα. Επί παραδείγματι, πρέπει να ανανεωθούν έως 31 Μαΐου 2019 οι άδειες που έχουν εκδοθεί από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
 3. Σε περίπτωση που το ΚΞΓ έχει τη μορφή νομικού προσώπου, π.χ. Ο.Ε.:
  • ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, και οι μέτοχοι ή εταίροι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση περί της μη ιδιότητας δημοσίου υπαλλήλου.
  • φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά πρωτοδικείου εκδίδονται και για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου
 4. Σε περίπτωση που έχετε κάνει τροποποίηση αδείας και τώρα διαθέτετε νέα άδεια ΕΟΠΠΕΠ, με διαφορετικό ΑΦΜ, οφείλετε να κάνετε ανάκληση της προηγούμενης, μη ισχύουσας, άδειας. Απαιτείται αποστολή email στον ΕΟΠΠΕΠ, όπου ο εκπαιδευτικός φορέας με το παλιό ΑΦΜ δηλώνει ότι έχει πάψει να λειτουργεί.
 5. Σε περίπτωση που θέλετε να επικαιροποιήσετε και για φροντιστήριο Μέσης οφείλετε να ετοιμάσετε ξεχωριστούς φακέλους για κάθε φορέα. Απαιτούνται:
  • 1 (μία) αίτηση επικαιροποίησης ανά φορέα (ΚΞΓ, Μέσης)
  • 1 (ένα) παράβολο ανά φορέα (κατάθεση σε διαφορετικό IBAN, ανάλογα το Φορέα)
  • πρωτότυπα δικαιολογητικά για το φάκελο επικαιροποίησης του ΚΞΓ
  • απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων για το φάκελο επικαιροποίησης του Φροντιστηρίου.

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, fax: 211-7600080-2, email: [email protected]