Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τροποποιήθηκε η με αριθ. 10139/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/τΒ/18-11-2012) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της σε και και της κατ’ οίκον διδασκαλίας» ως ακολούθως :

1. Η περίπτωση α’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου β’ του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 10139/ΙΑ/18-11-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ3057/τΒ/18-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Δήλωση του ν.1599/1986 του αναγγέλλοντος στην οποία αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τΑ/9-2-2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τΑ/28-6-2007), όπως ισχύουν.»