ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  • Μέχρι 28/06 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Απρίλιο 2019.
  • Μέχρι 28/06 η ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης και η καταβολή μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Απρίλιο 2019.
  • Μέχρι 28/06 η υποβολή στις Δ.Ο.Υ. (όχι ηλεκτρονικά), και η καταβολή μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Απρίλιο
  • Μέχρι 28/06 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου
  • Μέχρι 28/06 η απόδοση εισφορών Ε.Φ.Κ.Α., (Ι.Κ.Α.), μηνός Μαΐου
  • Μέχρι 28/06 η αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση σε έως και 120 δόσεις (Απόφαση Α.1196/2019, Φ.Ε.Κ. Β’1762). Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ
  • Μέχρι 28/06 η ηλεκτρονική υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Φορολογικού Έτους 2018, (περίοδος 01/01- 31/12/2018).
  • Μέχρι 01/07 η ηλεκτρονική υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2018, (περίοδος 01/01-31/12/2018).
  • Μέχρι 15/07 η ηλεκτρονική υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2018 για όσα Φυσικά Πρόσωπα είναι μέλη εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (περίοδος 01/01-31/12/2018).
  • ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ

Υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» του (Ε7) μέσα σε τέσσερις, (4), εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της Σύμβασης ή του έργου.

Υπολογισμός και Καταβολή: Εκτός των άλλων, (Μισθός κ.λ.π.), και του υπολοίπου της αναλογίας της Άδειας Ληφθείσας, - Επιδόματος Αδείας, για την περίοδο 01/01-λήξη της Σύμβασης. (Υπενθυμίζουμε ότι από το ποσό που θα καταβληθεί αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί στον εργαζόμενο στο παραπάνω ημερολογιακό διάστημα).