Πιο εύκολη γίνεται η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών μετά από νέα κοινή υπουργική απόφαση.

Η ανακοίνωση

Ταχύτερη γίνεται πλέον η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους [(ν. 4442/2016, άρθρα 278 επ., όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207), την με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 609), καθώς και συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222), ως ισχύουν].

Συγκεκριμένα:

1. Για τη λειτουργία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τους εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένους προβλέπεται ως διαδικασία η γνωστοποίηση που περιγράφεται αναλυτικά, για τα Φροντιστήρια εδώ και για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εδώ.

2. Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τους εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένους προβλέπεται η διαδικασία έγκρισης από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η διαδικασία της έγκρισης αναφέρεται ειδικότερα, για τα Φροντιστήρια εδώ και για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εδώ.

3. Οι άδειες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών που είχαν χορηγηθεί πριν την αλλαγή του ως άνω αναγραφόμενου θεσμικού πλαισίου, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι εν λόγω άδειες (εκδοθείσες με το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο) εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας. Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου, απαιτείται η μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται παραπάνω (είτε ως διαδικασία «γνωστοποίησης» είτε ως διαδικασία «έγκρισης»).

Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, δεν προβλέπεται πλέον διαδικασία επικαιροποίησης.