Σας υπενθυμίζουμε ότι ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια Φροντιστηρίου ή /και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους, έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, με τη διαδικασία της αναγγελίας.

{ad}

ΕΟΠΠΕΠ

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, διευκρινίζεται ότι κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020, προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη και όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται έως τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 59405/Ν1/20-5-2020 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα:

1. Υπόχρεοι φορείς για υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών επικαιροποίησης είναι όσοι:

- αδειοδοτήθηκαν εντός του έτους 2018 (με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ που μπορεί να αναζητηθεί μέσω του συνδέσμου της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ με τον επταψήφιο κωδικό αδείας ή με την επωνυμία του φορέα πατώντας εδώ

ή

-υπέβαλαν ή όφειλαν να υποβάλουν την τελευταία αίτηση επικαιροποίησης των αδειών τους μέχρι 31/5/2018

2. Οι αδειοδοτημένοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του ΕΟΠΠΕΠ (στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ https://eoppep.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/kdvm_search_page) και έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης έως 31/5/2020, υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/epikairopoiisi_adeion

με υποβολή φακέλου στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία), μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών (courier).