Γαλλικό Ινστιτούτο - Delf, Dalf, Sorbonne: Κανονισμός εξετάσεων

Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

2. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Σε περίπτωση απουσίας για λόγους υγείας, η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί πιστοποιητικό ιατρού θεωρημένο από νοσοκομείο ή Κέντρο ΠΕΔΥ μαζί με μια αίτηση, το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στον Υπεύθυνο κέντρου ή αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο « [email protected] ». Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται μεταφορά και μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο. Το εφάπαξ δε ποσό των 50 ευρώ θα καταβάλλεται ανά δίπλωμα ως έξοδα επανεγγραφής. 3. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σ’αυτές. 4. Τόσο ο καθηγητής όσο και ο υποψήφιος καλούνται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : www.ifa.gr (για την Αθήνα) και www.ift.gr (για την Θεσσαλονίκη), για να πληροφορούνται ή και να εκτυπώνουν :

1. Πρόσκληση 2. Αποτελέσματα 3. Βεβαίωση πληρωμής. Ως εκ τούτου κανένα αποτέλεσμα ή πρόσκληση δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, στα εξεταστικά κέντρα που έχουν επιλέξει κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή. 5. Τυχόν παράπονα κατά την διεξαγωγή των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων πρέπει να αναφέρονται την ίδια στιγμή στον Υπεύθυνο Κέντρου από τον ίδιο τον υποψήφιο. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μετά την έξοδο από το εξεταστικό κέντρο δεν γίνονται αποδεκτές και κατ’ επέκταση δεν απαντούμε σ’ αυτές. 6. Για τις εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (DELF/DALF), αιτήσεις για αναθεώρηση αποτελεσμάτων και επίδειξης γραπτού γίνονται δεκτές μόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους. Οι αιτήσεις για αναθεώρηση αποτελεσμάτων γίνονται από τον καθηγητή και τον υποψήφιο επωνύμως. Το κόστος είναι 100€. Σε περίπτωση επίδειξης γραπτού για τις εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, αυτό γίνεται μόνο στον υποψήφιο, παρουσία του καθηγητή του. Το κόστος είναι 50€.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της Σορβόννης όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσω μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο. 8. Για να συμβουλευθείτε τις προσκλήσεις σας μέσω διαδικτύου, πληκτρολογείτε επίθετο και έτος γεννήσεως. 9. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, μπορείτε να τα συμβουλευθείτε με τον δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκλησή σας και το επίθετό σας. Αποτελέσματα εξετάσεων δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ούτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να εκτυπώσουν τις προσκλήσεις των μαθητών τους όπως και τα αποτελέσματα με τον κωδικό κέντρου και κωδικό πρόσβασης. Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων πληρωμής, με την έκδοση των αποτελεσμάτων, η διαδικασία πραγματοποιείται μεμονωμένα (accès candidat) με την χρήση του δωδεκαψήφιου κωδικού και το επίθετο του υποψηφίου. 10. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής ή υποκλοπής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου για 5 χρόνια από τις εξετάσεις όλων των γαλλικών διπλωμάτων. 11. Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους καθ΄ όλη την διάρκεια των εξετάσεων. 12. Κάθε εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων στις οποίες θα παρουσιαστεί πριν κάνει την εγγραφή του.