Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.


Τι προβλέπεται για τη διδασκαλία στα :

1. Τα Ξένα Σχολεία που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (Α ́ 2), μπορούν κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ – ΞΓ), όπως αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, να περιλαμβάνουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως πρώτη ξένη γλώσσα μία από τις προβλεπόμενες στο ΕΠΣ – ΞΓ ως δεύτερες ξένες γλώσσες.

Το σχετικό δικαίωμα αποδίδεται στα ξένα σχολεία υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ξένη γλώσσα είναι:

α) η επίσημη γλώσσα του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο που διοικεί το ξένο σχολείο,

β) η επίσημη γλώσσα του κράτους του οποίου την ιθαγένεια έφερε ο ιδρυτής του σχολείου,

γ) στην περίπτωση που το σχολείο ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, η επίσημη γλώσσα του κράτους της ιθαγένειας του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που το ξένο σχολείο προβεί στην παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται η αγγλική.

2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ισχύει η διαδικασία της παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ́ 244), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.