Σε πτυχιούχους ελληνικής ή κυπριακής υπηκοότητας θα δοθούν υποτροφίες από την Βρετανική Σχολή Αθηνών που θα καλύπτουν τα έξοδα σύντομων επισκέψεων στη Μ. Βρετανία για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης ή έρευνας σε τομείς όπως:

ελληνική και κυπριακή αρχαιολογία,

τέχνη,

ιστορία,

γλώσσα,

φιλολογία,

θρησκεία,

φιλοσοφία,

εθνολογία,

ανθρωπολογία,

γεωγραφία,

καθώς και η εφαρμογή των θετικών επιστημών για τη μελέτη οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα.

Δεν θα χορηγηθούν υποτροφίες για τις φυσικές επιστήμες (ιατρική, φυσική κ.λπ.).

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της έρευνας/μελέτης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και να καταδεικνύει την ευνοϊκή επίδραση που θα δεχθεί ο ερευνητής από την πρόσβαση που θα έχει σε παραπεμπτικό υλικό (σε βιβλιοθήκες ή μουσεία ή πανεπιστημιακές σχολές) ή και την επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία προσφέρεται στη Βρετανία, αλλά όχι στην Ελλάδα/Κύπρο.

Οι υποτροφίες συνήθως δεν αφορούν εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ή τις πραγματοποιούν ήδη. Επίσης, δεν αφορούν κατά κανόνα εκείνους οι οποίοι διεξάγουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση ένας σαφώς καθορισμένος τίτλος προτεινόμενης μελέτης ενδεχομένως να αιτιολογήσει μια εξαίρεση.

Ποσό Υποτροφίας

Το προσφερόμενο ποσό είναι £1.000 το μήνα, καθώς και κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή μέχρι το ποσό των £300. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι κάτω των 45 ετών. Επίσης, πιθανώς να προτιμηθούν υποψήφιοι που δεν έχουν μακρά εμπειρία σπουδών στη Μ. Βρετανία.

Η Σχολή προτίθεται να προσφέρει τουλάχιστον δύο υποτροφίες κάθε χρόνο. Καμία υποτροφία δεν θα υπερβεί το διάστημα των τριών μηνών. Οι επιτυχόντες μπορούν να πραγματοποιήσουν την έρευνα σε κάποιο πανεπιστήμιο, μουσείο ή ανάλογο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό κέντρο της Μ. Βρετανίας, κάτω από την επίβλεψη ενός καθηγητή. Μία σύντομη περίληψη της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα μόλις τελειώσει η επίσκεψή τους. Αιτήσεις από προηγούμενους κατόχους Υποτροφιών Εκατονταετηρίδος Β.Σ.Α. δεν θα ληφθούν υπόψη, εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα πέντε ετών από τη χορήγηση της υποτροφίας.

Απαιτείται να προηγηθεί της αίτησης επαφή των υποψηφίων με τους επιβλέποντες καθηγητές, καθώς και με τα βρετανικά επιστημονικά ιδρύματα στα οποία προτίθενται να διεξάγουν την έρευνα.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση[email protected]

Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.

Περιγραφή της έρευνας ή της μελέτης που προτίθεται να κάνει ο υποψήφιος (μέχρι 500 λέξεις), όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει η έρευνα στη Μ. Βρετανία, καθώς και η διάρκεια και ο τόπος μελέτης.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις δύο ατόμων που έχουν δεχθεί να δώσουν εμπιστευτικές ακαδημαϊκές συστάσεις και πληροφορίες για τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω συστατικές επιστολές θα παραληφθούν από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών το αργότερο μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2015.

Διεύθυνση και τηλέφωνο υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17.00 της 30ής Ιανουαρίου 2015. Οι αρχικώς επιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν για μια συνέντευξη στις 17 Φεβρουαρίου 2015. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Απαντήσεις θα σταλούν σε όλους τους υποψήφιους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Οι υποτροφίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στο τηλέφωνο 211 1022800 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-13.00).