1. Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4808/2021 θεσπίστηκε το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίες από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας, μέσω της οποίας καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ κάθε μεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων, όπως ιδίως, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. (παρ.1-2, άρθρο 74, Ν.4808/2021)

2. Πρώτη εφαρμογή

Η πρώτη φάση εφαρμογής ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022 με την υποχρεωτική ένταξη των Σούπερ Μάρκετ που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συμμορφώσει την καθημερινή τους λειτουργία αποστέλλοντας καθημερινά, ηλεκτρονικά και real-time στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ τους χρόνους έναρξης και λήξης των εργαζομένων που οι ίδιοι δηλώνουν με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας θα πρέπει να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση, εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού. (Μέρος Α΄, Αριθμ. 49758/2022)

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπ.Εργασίας η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.

2.1 Απογραφική διαδικασία

Με την απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο μισθωτής εξαρτημένης εργασίας τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας και

επίσης δηλώνει το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα.

Αναλυτικότερα, με τη με αριθμ. 49758/2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προστίθεται άρθρο 2Α στην υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3520) απόφαση, το οποίο μεταξύ άλλων ορίζει ότι οι εργοδότες-επιχειρήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή απογραφικά, υποβάλλουν «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την οργάνωση του χρόνου εργασίας: Συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης, Σύστημα Απασχόλησης (5ήμερη/6ήμερη), Στοιχεία Διαλείμματος, καθώς και Δυνατότητα Ευέλικτης Προσέλευσης.

Αναλυτικά δηλώνουν ανά εργαζόμενο:

  1. Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
  2. Ημ/νία Αναφοράς Δήλωσης/Μεταβολής
  • Στοιχεία Εργαζομένου (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.)
  1. Στοιχεία που αφορούν:
  • Συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο Πλήρους, Μειωμένης ή Εκ Περιτροπής Απασχόληση με προσδιορισμό της προέλευσής του- (συμπληρώνεται ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται βάσει Σ.Σ.Ε./ Διαιτητικής Απόφασης κ.λπ.),
  • Εβδομαδιαία απασχόληση (π.χ. 5ήμερη/6ήμερη),
  • Διάλειμμα (διάρκεια του και εάν είναι εντός/εκτός ωραρίου). Επισημαίνεται ότι πρόσφατη ανακοίνωση στο ΠΣ Εργάνη

αναφέρει ότι στη δήλωση του ωραρίου απασχόλησης του εργαζόμενου είτε με «Σταθερό Εβδομαδιαίο» είτε με «Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά Ημέρα» συμπληρώνεται το συμβατικό ωράριο απασχόλησης ανεξάρτητα αν το διάλειμμα είναι εντός ή εκτός ΩΡΑΡΙΟΥ, αν δηλαδή παρατείνει ή όχι το ωράριο εργασίας. Για παράδειγμα σε περίπτωση εργαζομένου πλήρως απασχολούμενου με εβδομαδιαία ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 και με διάλειμμα 30 λεπτών ΕΚΤΟΣ ωραρίου, θα δηλωθεί στο Έντυπο

«Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» στο Πεδίο ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ: ΟΧΙ, στο Πεδίο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 30 και στο Έντυπο Οργάνωσης χρόνου Εργασίας «Σταθερό Εβδομαδιαίο» ή «Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά Ημέρα» συμπληρώνεται το συμβατικό ωράριο για κάθε ημέρα εργασίας: 08:00 - 16:00 και όχι 08.00 - 16:30,

  • Ευέλικτη Προσέλευση - Συμπληρώνεται για όλους τους

εργαζόμενους της επιχείρησης που είναι ενταγμένοι στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου, μόνο εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η κάρτα

εργασίας και εφόσον ο εργαζόμενος και ο εργοδότης έχουν συμφωνήσει την ως άνω εφαρμογή ωραρίου, με πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση του εργαζομένου, ώστε ο εργαζόμενος να έχει δικαίωμα να συμπληρώνει το ωράριο εργασίας του ανάλογα με την ώρα προσέλευσής του. H δυνατότητα προσέλευσης σε περίπτωση που εφαρμόζεται “Ευέλικτη Προσέλευση” είναι

δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120' κατ΄ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, προκειμένου το σύνολο του προσωπικού τους να είναι απογεγραμμένο κατά την 30/11/2022.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται επίσης σε περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων δήλωσης. Τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου (Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας), το οποίο θα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).