Μπορεί ένα δυσλεκτικό άτομο να μάθει αγγλικά; Αναμφίβολα, τα αγγλικά αποτελούν την πιο αναγκαία στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων ξένη γλώσσα. Επομένως, είναι απαραίτητο, τα άτομα με δυσλεξία – καθώς και άλλες ειδικές και γενικές μαθησιακές ανάγκες – να μην είναι αποκλεισμένα από την εκμάθησή της.

Ένα δυσλεκτικό άτομο είναι δυνατό να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα, όπως και στη μητρική του. Συγκεκριμένα, οι μικρές ή οι μεγάλες δυσκολίες των ατόμων στη γραμματική και στο συντακτικό της μητρικής γλώσσας ενδέχεται να εμφανιστούν και στα αγγλικά. Δηλαδή,

Στην ανάγνωση:

• Διαβάζουν αργά, μονότονα, συλλαβίζουν.

• Διακρίνουν δύσκολα ή και καθόλου γράμματα που μοιάζουν οπτικά ( b – d, p – q, p – d, m – n ).

• Παραποιούν λέξεις που έχουν παρόμοια γράμματα ( pack – back, met – men ).

• Δεν ακολουθούν τα σημεία στίξης.

• Χάνουν τη σειρά την οποία διαβάζουν.

• Δυσκολεύονται να κατανοήσουν το βασικό νόημα του κειμένου.

Στην γραπτή έκφραση:

• Προσθέτουν, παραλείπουν, αντιστρέφουν γράμματα ή και συλλαβές ( could – cloud )

• Αντικαθιστούν φθόγγους που μοιάζουν ακουστικά ( b – p, t – d).

• Συγχέουν λέξεις ακουστικά παρόμοιες ( three – free )

• Δυσκολεύονται να γράψουν την απόστροφο στη σωστή θέση ( Petersʼshop, αντί Peterʼs shop ).

• Κάνουν λάθη στην ορθογραφία των λέξεων που έχουν διδαχθεί και έχουν επαναλάβει.

• Δεν τηρούν τα σημεία στίξης.

• Δεν αφήνουν διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις.

• Δεν ακολουθούν τους συντακτικούς κανόνες στη γραφή των προτάσεων και των παραγράφων.

• Δυσκολεύονται να μεταφέρουν σωστά και κατανοητά τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Στην προφορική έκφραση:

• Δυσκολεύονται να συνομιλήσουν χρησιμοποιώντας απλές φράσεις της καθημερινής ζωής.

• Δυσκολεύονται να δώσουν βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και να διατυπώσουν αντίστοιχες ερωτήσεις στον συνομιλητή τους.

• Έχουν ελλείψεις στη σωστή σύνταξη των προτάσεων.

• Δυσκολεύονται στην ορθή χρήση των χρόνων.

• Δυσκολεύονται να διατυπώσουν σωστά τις σχέσεις χρόνου, αιτίας, συμπεράσματος ανάμεσα στα γεγονότα που περιγράφουν.

• Δυσκολεύονται στην εκμάθηση του λεξιλογίου.

Μάλιστα, τα αγγλικά – αντίθετα από τα ελληνικά – είναι μια μη φωνολογική γλώσσα ( άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε ) με 26 γράμματα και 44 ήχους. Κατανοούμε λοιπόν, πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθησή της για τα δυσλεκτικά άτομα.

Δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη…. Η εξατομικευμένη παρέμβαση, ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με τις κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις και τεχνικές από ειδικούς, διασφαλίζουν την αποτελεσματική υποστήριξη στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας και των άλλων μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα.

Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου Ψυχολόγος – Επιστημονική υπεύθυνη του specialenglish.gr