Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

Προς:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη

Κοιν.:

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Κουζέλη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Θέμα: Συνέπειες της εφαρμογής της Υ.Α. για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο

Σχετ: α) η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2732/τ.Β’/31-8-2016)
β) η με αρ. πρωτ. 152928/Δ2/19-09-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) εκφράζει τον έντονο προβληματισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής αναφορικά με τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2732/τ.Β’/31-8-2016) με θέμα «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο» όπως διευρύνθηκε με το με αρ. πρωτ. 152928/Δ2/19-09-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ ώστε να ισχύει και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η κατεπείγουσα εφαρμογή της καθολικής κατάργησης των επιπέδων διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικού δυναμικού για κάλυψη διδακτικών αναγκών, επιφέρει σειρά διοικητικών και λειτουργικών παρενεργειών, θέτει σε κίνδυνο την κατοχύρωση οργανικότητας θέσεων και ακυρώνει τα οφέλη της διδακτικής κατά επίπεδα γλωσσομάθειας.

O θεσμός της διδασκαλίας της Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων, που καθιερώθηκε με τη με αρ. πρωτ. Γ2/4230/12-07-1996 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., υιοθετήθηκε ως ο πλέον ορθός τρόπος διαχείρισης των αντικειμενικών ανισοτήτων που προέκυπταν λόγω ανομοιογένειας γνώσεων των μαθητών/-τριών ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας της Αγγλικής από 4-θέσια δημοτικά σχολεία και πάνω. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο μιας ισότιμα κατανεμημένης διδακτικής πρακτικής στο , εφαρμοζόταν στην Α’ τάξη κατατακτήρια δοκιμασία και εισαγωγή των μαθητών/-τριών σε επίπεδα γλωσσομάθειας που καθιστούσε ομαλή την ένταξη τους στα απαιτούμενα επίπεδα γλωσσομάθειας για την κατάκτηση γνώσεων και δεξιότητων σε αντιστοιχία με την πρότερη γνώση τους.


Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναγνωρίζει ότι, με τη με αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ που καθορίζει ένα Ενιαίου τύπου Δημοτικό Σχολείο, αίρεται σταδιακά η γνωσιακή ανομοιογένεια καθιστώντας εν ευθέτω χρόνω απαραίτητη την αναδιαμόρφωση της επιπεδοποίησης με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εντούτοις, γίνεται αντιληπτό ότι μια τέτοια αναδιαμόρφωση των επιπέδων οφείλει να συντελεστεί σε σχετικό χρονικό διάστημα κι όχι να εφαρμοστεί άμεσα, όπως προβλέπει η με αρ, πρωτ. 135800/Δ2/23-8-2016 Υ.Α. Επιπλέον, προβληματικό και χωρίς παιδαγωγική τεκμηρίωση κρίνουμε το με αρ. πρωτ. 152928/Δ2/19-09-2016 έγγραφο που αυθαίρετα επεκτείνει το άμεσα επιβεβλημένο μέτρο στις Β’ και Γ’ Γυμνασίου, όπου τα τμήματα λειτουργούν ήδη ομαλά με το καθεστώς των επιπέδων. Ως προς αυτή την βεβιασμένη άρση επιπέδων παρατηρούνται τα εξής:

  • Η με ημερ. 12/07/1996 εγκύκλιος προέβλεπε την οριζόντια επιπεδοποίηση χωρίς μεταβολή του αριθμού των υπαρχόντων τμημάτων και άρα χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Στην περίπτωση δε ύπαρξης μονού τμήματος, επέτρεπε το χωρισμό μόνο σε συνδυασμό με άλλο μάθημα του ωρολογίου προγράμματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ με την με ημερ. 8-9-2014 εγκύκλιο το μονό τμήμα χωριζόταν με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  • Με την πρόσφατη Υ.Α. για το 2016-17, καταργείται πλήρως η δυνατότητα ύπαρξης επιπέδων σε σχολεία με μονό αριθμό τμημάτων. Ως αποτέλεσμα, οι μεν μαθητές/-τριες Γυμνασίου με ζυγό αριθμό τμημάτων ενδέχεται να διδάσκονται ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, ενώ οι μαθητές/-τριες μονών τμημάτων να διδάσκονται με κριτήριο την μεγαλύτερη ομοιογένεια. Κατά συνέπεια, οι μαθητές υψηλότερου γνωστικού επιπέδου δε θα βελτιώνονται περαιτέρω, ενώ οι μαθητές χαμηλότερου γνωστικού επιπέδου δε θα κατακτούν το αμέσως επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας. Στην περίπτωση αυτή καλλιεργείται σε γονείς και μαθητές/-τριες η αντίληψη της άνισης μεταχείρισης και διάκρισης από σχολείο σε σχολείο. Συνολικά, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην κατάκτηση του προβλεπόμενου επιπέδου γλωσσομάθειας βάσει του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ).
  • Η αναδρομική ισχύς της Υ.Α. για τη Β’ και Γ’ τάξη σε σχολεία με μονά τμήματα ακυρώνει στην πράξη την παιδαγωγική και διδακτική πρακτική στην οποία έχουν προσαρμοστεί με βάσει τις ανάγκες και δυνατότητές τους οι μαθητές/-τριες οι οποίοι επί ένα ή δύο έτη αντιστοίχως ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, με συγκεκριμένη ύλη και βιβλία.
  • Σε επίπεδο κατανομής εκπαιδευτικού δυναμικού, ο μη διαχωρισμός μονών τμημάτων ανά επίπεδα οδηγεί σε ουσιαστικό κίνδυνο απώλειας οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής με την μείωση 4-6 διδακτικών ωρών ανά σχολική μονάδα.
  • Περαιτέρω, καθίσταται αναγκαία η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε τουλάχιστον δύο με τρία σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου, γεγονός που απορρυθμίζει την εκάστοτε σχολική μονάδα και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αντιπροτείνει:

  1. Την ανάκληση της Υ.Α. και της επέκτασής της στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου έως ότου τα υπάρχοντα επίπεδα γνώσεων αντικατασταθούν στην πράξη με τα επίπεδα γλωσσομάθειας της εξάβαθμης κλίμακας για την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως προβλέπονται και έχουν θεσπιστεί με τη με αρ. 141417/Δ2 απόφαση (ΦΕΚ 2871/9-9-2016) για το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ).
  2. Την ενίσχυση της ξενόγλωσσης διδασκαλίας με τμήματα εντός και πέραν του ωρολογίου προγράμματος στα σχολεία, εν όψει της προαναγγελθείσας διασύνδεσης του ΚΠγ με τη δημόσια εκπαίδευση που θα λειτουργήσει ως κοινωνικό μέτρο ενάντια στην οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Σε συνέχεια των ως άνω, θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-8-2016 Υ.Α. και του με αρ. πρωτ. 152928/Δ2/19-09-2016 συνοδευτικού εγγράφου.

Με Εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.