Α. Αναφορικά με το έτος 2022

 1. Τα Έσοδα τιμολόγησης, και τίτλοι κτήσης για το 2022 διαβιβάζονται εναλλακτικά έως 31.3.2023 (αντί 28.2.2023 που ίσχυε).
 2. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, και τα έξοδα μισθοδοσίας, για το 2022 διαβιβάζονται έως 31.10.2023 (αντί 31.3.2023 που ίσχυε).
 3. Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, για το 2022 διαβάζονται από τον λήπτη έως 30.11.2023 (αντί 30.4.2023 που ίσχυε).
 4. Οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων για το 2022 διαβιβάζονται έως 31.12.2023

Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση:

 • δεδομένων σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
  • 1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
  • 2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
  • 2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
 • των μηδενικών παραστατικών.
 • των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

Β. Για το έτος 2023, εναλλακτικά τα δεδομένα στην πλατφόρμα mydata μπορούν να διαβιβαστούν:

 1. Έσοδα τιμολόγησης, και τίτλοι κτήσης έως 28.02.2024
 2. Έξοδα τιμολόγησης, έως 31.03.2024
 3. Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων έως 30.04.2024
 4. Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ήτοι 6.2024).

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2023, ισχύουν ειδικότερα επίσης και τα παρακάτω:

Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση:

 • δεδομένων σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
  • 1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
  • 2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
  • 2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
 • των μηδενικών παραστατικών.
 • των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.